Puisi dan Paseng Bugis Lengkap

Puisi Bugis dan Paseng Bugis Lengkap hasbihtc persembahkan buat warga bugis dimana saja berada atau buat yang pengen mengenal lebih jauh tentang Sejarah Bugis semoga dapat bermanfaat Nah berikut Kutipan Paseng bugis.
Sengeka golla, na u`senge`ki kaluku, na to` sirampe ri` manennungeng, narekko massarakki bajae sangadie, napoleiki uddani congaki ribitarae tosiduppa mata riketengnge. Rekko pale maeloki missengi kareba`ku, ta`kkutanangi pasekku ri anging labu kessoe. Engkatu bunga-bunga sitakke utanengakki, narekko makelle’i daunna tabollorangmanika kasi na`saba wae mata. Sarekkoammnengi engka mancaji passengereng pallawa uddani.

Puisi dan Paseng Bugis Lengkap


Puisi dan Paseng Bugis Lengkap

Puisi Bugis dan Paseng Bugis Lengkap

Paseng /Paparingerrang dalam Bahasa BugisEngngerangngi duwae - alupaiwi duwae :
- Engngerangngi pappedecenna tau laingnge lao rilaemu
- Engngerang toi pappeja'mu lao ripadammu tau.
- Alupaiwi pappeja'na padammu tau lao rialemu
- Alupai toi pappedecemmu lao ripadammu tau.
Artinya :
Ingat dua hal dan lupakan dua hal ;
- Ingatlah kebaikan orang lain terhadap dirimu
- Ingat juga keburukan dirimu terhadap orang lain.
- Lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain
- Lupakan juga keburukan orang lain terhadap dirimu.


Patampuangeng murennuangngi,
Seuwani awaraningengnge, maduanna accae, matelluna asugirengngi, maeppana dara'e.
Apa aju tabu'e satu sikuwae. Iya aju tabu'e
Tellu onrong de'sa tu naonroi madeceng.
Ritaro ritanae nanre'i bebbu'e, ritaro'i ri uwae'i masigai atamang,
Ritaro'i ri apie masigai puppu.
Artinya:
Jangan berharap kepada empat jenis iaitu;
Pertama; keberanian, kedua; kepintaran, ketiga;kekayaan.keempat derajat/keturunan.
Sebab keempat ini adalah umpama kayu lapuk.
Adapun kayu lapuk tak bisa disimpan dengan baik.
Di tanah dimakan rayap. Di simpan di air akan terendam basah.
Disimpan di api cepat habis terbakar.


Eppai pasalewangengngi seddie tau;
- Teppalaloengngi ada-ada masala naewae situdangeng.
- Teppaliwengiengiengngi gau' siratannae.
- Moloiwi ropporoppo narewe' paimeng.
- Molai laleng namatike'
Artinya :
Ada empat hal yang membuat orang selamat ;
- Tidak menyinggung dengan kata-kata sesamanya yang duduk.
- Tidak melampaui batas kewajaran
- Menemui janlan buntu, dia kembali
- Melewati sebuah jalan, dia hati-hati.


Eppa'i uwangenna paramata matappe'e
Sewuwani teppe'e
Maduanna issengnge
Matellunna gau pattuju'e
Maeppanna siri'e
Artinya :
Ada empat permata yang memancarkan cahaya pada anak cucu nabi adam
Pertama : iman dan kepercayaan
Kedua : pengetahuan
Ketiga : perbuatan baik
Keempat: harga diri


Ceko riyala sanreseng
Pajaneng temmalampe'
Riyala pakkawaru.
Lempuu riyala sanreseng
Pajaneng masumange'
Madeceng laona
Artinya :
Jika sifat curang dijadikan pedoman (sandaran)
Tentulah takkan mungkin lestari
Untuk dijadikan pengharapan
Jika kejujuran dijadikan pedoman (sandaran)
Tentulah akan menjadi sesuatu yang indah
Segala sesuatunya akan baik


Uwappasengenngi makkatenning ri limaé akkatenningeng:
Mammulanna, ada tongenngé,
Maduana, lempuk-é,
Matellunna, gettenngé,
Maeppakna, sipakataué,
Malimanna, mappesonaé ri pawinruk séuwaé,
Artinya :
Aku memesankan berpegang pada lima pegangan:
Pertama, perkataan yang benar,
Kedua, kejujuran,
Ketiga, keteguhan pada keyakinan,
Keempat, saling menghargai sesama manusia,
Kelima, berserah diri kepada pencipta yang tunggal.


Paddioloiwi nia' madeceng ritemmaddupana sininna gau'e.
Artinya :
Dahuluilah dengan niat yang baik sebelum terlaksananya semua perbuatan.


- Aja' mumatelleng poadangngi rahasiya makkunraimmu,
- Aja' mumatelleng sanre ri tosugi mammula menre'e.
- Akkalitutuiwi majjowa ri arung maloloe.
- Aja mutonangi lopi wati sewalie.
Artinya:
- Hati-hati jika membuka rahasia pada isterimu
- Hati-hatilah jika bersahabat dengan orang kaya baru.
- Hati-hatilah mengikut pemimpin yang masih muda.
- Jangan menumpang perahu yang hanya memiliki pengapung sebelah.


Lima rupanna mappasala nawanawa ;
1. Masero cinnae
2. Nabette rennu
3. Nalipe'e tau
4. Nawasue bacci
5. Maraja teyae.
Artinya:
Lima macam yang membuat orang salah pemikiran ;
1. Terlalu mau
2. Terlalu gembira
3. Terlalu takut
4. Terlalu marah
5. Terlalu tidak mau.


Tanranna tau sulesana-e:
Mola-i ada naparapi,
Duppa-i ada napasau,
Matu ada natuttukenna,
Taro-i gau' nariakkuanna-e'.
Artinya:
Ciri orang bijaksana:
Mampu mengikuti pembicaraan,
Dalam menyambut pembicaraan ia membalasnya dan mengalahkannya,
Menyusun pembicaraan dengan teratur dan terarah,
Melakukan perbuatan yang sepatutnya.


Eppa' tanranna tomadeceng kawali'e ati'e,
Sewuwani passui'e ada' nappatuju,
Maduanna matu'i ada' nasatinaja,
Matellunna ada' nappasau',
Maeppa'na molai ada na parapi.
Artinya :
Ada empat tandanya orang yang baik hati.
Pertama, mengeluarkan perkataan yang benar (bercakap benar),
Kedua, menyusun kata-kata yang bijaksana,
Ketiga, menerima perkataan (nasihat) dan menguasainya,
Keempat, teliti dalam berkata


Naiya solangnge'i mangkaue,
Sewuwani nabawampawangngi tau tebbe'e,
Maduanna denna situru'e ada ribicara melempu'e,
Matellunna temmalempue'i ripadanna tau,
Maeppana napesangi tori alena maggau' bawang ri tomaega'e.
Artinya :
Seseungguhnya yang merusak pemimpin itu adalah :
Pertama, bertindak sewenang-wenang kepada rakyat.
Kedua, tak ada kesepakatan dalam kejujuran.
Ketiga, tidak jujur kepada sesama insan,
Keempat tidak melarang orangnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat.


Makkedai nabitta Muhammad saw."iyyaritu lino'e, eppa'i uwanggena,
Sewuwani arung malempu'e,
Madduanna panrita bokoringngi'e lino'e, pakkasiwiyanna manri puang allah ta'ala napogau,
Matelluna to'sugi'e na malabo,
Ma'epana pakke're sabbar'ra.

Artinya:
Telah bersabda nabi junjungan kita Muhammad saw. : dunia ini empat tiangnya,
Pertama pemerintah yang amanah,
Kedua para ulama yang membelakangkan dunia dan hanya mengutamakan suruhan agama,
Ketiga para hartawan yang dermawan dan
Keempat fakir miskin yang sabar.


Aniniiri 2, mupoadai 1, mupogau'i 1, muingerrangngi 2, muallupai 2 mulolang ri tengngana padammu rupa tau.
1. Aja' mucellai pojinna tauwwe...
2. Aja' murekengngi appunnanna tauwwe...
3. Poadai anu sitinaja weddingnge napurio tauwwe...
4. Pogau'i gau' sitinaja weddingnge napudeceng tauwwe...
5. Ingngerrangngi pappedecengna tauwwe lao ri idi'...
6. Ingngerrangngi asalammu lao ri tauwwe...
7. Allupaiwi pappedecengmu lao ri tauwwe...
8. Allupaiwi asalangna tauwwe lao ri idi'...

Duami passaleng nassabaari nasisala rupa tauwwe ri lalengna lino.
Anu temmanessae sibawa
Anu tenripahangnge"
Artinya :
Hanya 2 hal yang menjadi penyebab perselisihan antar sesama manusia di dunia ini
Hal yang tidak jelas dan
Hal yang tidak dipahami

Lele buluu tellele abiasang, naekia lelemoo abiasangengnge, abiasang toopa palelei
Artinya :
(Gunung dapat berpindah tapi kebiasaan tidak dapat berpindah, namun kebiasaan dapat berpindah jika kebiasaan pula yang memindahkannya)
Demikian Puisi dan Paseng Bugis Lengkap Semoga bermanfaat buat warga bugis dimana saja berada.Happy blogging
Sumber dirangkum dari berbagai sumber Wikipedia serarah bugis.

Tidak ada komentar untuk "Puisi dan Paseng Bugis Lengkap"